Regulamin sklepu internetowego Apteka Centrum Leków

obowiązujący od 01.04.2022 r.

§ 1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia rozumiane są w następujący sposób:

1. Apteka – apteka ogólnodostępna „Centrum Leków”, położona w miejscowości Swarzędz (62-020); ul. Dąbrowszczaków 26, ID apteki: 1175719, prowadzona na podstawie ważnego zezwolenia, wydanego w dniu 27 maja 2014 roku przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu nr. 46/2014 ; na rzecz ROSMEDICA sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu (62-020), ul. Dąbrowszczaków 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000509851, numer REGON: 302721711, numer NIP: 7773238368. Kontakt ze Apteką jest możliwy za pomocą: a. poczty tradycyjnej pod adresem: Swarzędz (62-020), ul. Dąbrowszczaków 26 b. poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@centrumlekow.com c. numeru telefonicznego: 690169529, w godzinach pracy placówki (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-15:00)

2. Klient – oznacza każdą, posiadającą zdolność do czynności prawnych osobę. Jeśli Klient, korzystając ze Sklepu, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest konsumentem. Postanowienia Regulaminu skierowane do konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile z treści tych postanowień nie wynika, że nie znajdują one zastosowania do Przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt §1 ust. 2 Regulaminu. Przedsiębiorca taki powinien wskazać powyższą okoliczność zaznaczając stosowną informację w Formularzu Zamówienia.

3. Konto - osobiste konto o unikalnej nazwie zgodnej z adresem e-mail wskazanym przez Klienta w procesie rejestracji, w którym przechowywane są wszystkie dane Klienta oraz historia jego transakcji, zabezpieczone hasłem ustanawianym przez Klienta w toku rejestracji.

4. Produkt leczniczy - substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

5. Regulamin – niniejszy dokument, który reguluje zasady i warunki korzystania ze Sklepu.

6. Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą Centrum Leków, dostępny pod adresem internetowym www.centrumlekow.com , za pomocą którego Apteka świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową.

7. Towar - produkt przedstawiony przez Aptekę za pośrednictwem Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy.

8. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Aptece przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

§ 2 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Regulamin określa szczegółowe warunki sprzedaży wysyłkowej oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, którym zarządza i obsługuje Apteka. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zarejestrowaniem Konta w Sklepie bądź złożenia zamówienia w Sklepie bez rejestracji, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.

2. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Aptekę oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zamówienia, a także powstałe w trakcie jego realizacji, podlegają prawu polskiemu. Regulamin może ulec zmianie. Treść obowiązującego Regulaminu jest akceptowana przed każdym zamówieniem, a więc wyznacza ją dzień złożenia zamówienia.

3. Asortyment oraz ceny towarów oferowanych w Sklepie mogą się różnić od oferty aptek stacjonarnych, prowadzonych przez Sprzedawcę.

4. Opisy towarów znajdujące się w Sklepie służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Przed użyciem nabytego towaru, a w szczególności przed użyciem produktów leczniczych należy dokładnie zapoznać się z treścią dołączonej do nich ulotki, bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu i zdrowiu.

5. Użyte w Sklepie nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Apteki, Sklepu bądź usług nieodpłatnych świadczonych przez Aptekę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

7. Korzystania ze Sklepu przez Klienta winno odbywać się w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, a także w sposób nieuciążliwy dla innych klientów Apteki.

8. Apteka prowadzi wyłącznie obrót detaliczny i wydaje towary wyłącznie na rzecz podmiotów uprawnionych, w celach i na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności zaś jej art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.).

9. Do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827, ze zm.) zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.

§ 3 OFERTA

1. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty Apteki w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Przedmiotem świadczeń Apteki, za pośrednictwem Sklepu, są usługi związane z wysyłkową sprzedażą towarów znajdujących się w jej asortymencie, w tym produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, dokonywane drogą elektroniczną.

3. Apteka nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza (na receptę) oraz produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta.

4. Z głównymi cechami towarów Klient może zapoznać się przed złożeniem zamówienia na stronach Sklepu.

5. Towary oferowane przez Aptekę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, są przechowywane w warunkach określonymi odpowiednimi przepisami prawa. Towary wadliwe (np. uszkodzone), które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją o rodzaju wadliwości. Towary oferowane przez Aptekę znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zostały nabyte od uprawnionych podmiotów.

§ 4 REJESTRACJA KONTA

1. Przy okazji składania zamówienia Klienci mają możliwość utworzenia indywidualnego Konta w Sklepie. Konto zakładane jest bezterminowo i bezpłatnie. Złożenie dyspozycji usunięcie konta jest możliwe w każdym czasie i nie ogranicza prawa Klienta.

2. W celu zarejestrowania Konta w Sklepie Klient powinien poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych Sklepu, podając swoje prawdziwe dane oraz dokonać akceptacji Regulaminu.

3. Klient po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, otrzyma zwrotną wiadomość, potwierdzającą dokonanie rejestracji Klienta w Sklepie, wraz z linkiem umożliwiającym aktywację Konta.

4. Rejestracja Konta nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie, ale jego funkcjonalność może ułatwiać korzystanie ze Sklepu. Klient może skorzystać z opcji zakupów bez rejestracji.

§ 5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Złożenie zamówienia dokonuje się poprzez dodane właściwych towarów do Koszyka, stanowiącego element Konta (w przypadku jego założenia), oraz jego potwierdzenie przez kliknięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Przed potwierdzeniem zamówienia Klient zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia. Klient ma obowiązek podać prawdziwe dane.

2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, zawierające m. in a. numer zamówienia, datę, imię i nazwisko osoby przyjmującej zamówienie, b. dane identyfikujące Aptekę: nazwę, adres, numer telefonu Apteki przyjmującej zamówienie, numer aktualnego zezwolenia na jej prowadzenie, c. zaakceptowaną przez Klienta treść regulaminu, d. listę wybranych towarów, przy czym w przypadku produktów leczniczych nazwę, dawkę, wielkość opakowania, postać farmaceutyczną, liczbę opakowań, ceny jednostkowe towarów, e. informacje o ewentualnie udzielonym rabacie, f. koszty dostawy, g. wartość zamówienia, h. adres dostawy, i. wybraną formę płatności, j. inne indywidualne informacje.

3. Apteka nie realizuje zamówień złożonych przez Klienta w sposób inny, niż wskazany w §5 ust. 1 niniejszego Regulaminu, w szczególności zamówień złożonych telefonicznie.

4. Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacji jego warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku przez Aptekę.

5. Warunkiem przyjęcia przez Aptekę otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Klienta wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia.

6. Wybór opcji „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza zamknięcie zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zostać zmienione.

7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie faktury VAT oraz korygującej faktury VAT w formie elektronicznej.

8. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem lub czasu realizacji przekraczającego 30 dni Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany bez potwierdzenia zawarcia umowy na odległość i może podjąć decyzję o sposobie realizacji zamówienia (zaakceptowanie wskazanego czasu realizacji; realizacja zamówienia w odniesieniu do części produktów; anulowanie zamówienia w całości).

9. W przypadku braku otrzymania potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku na podany przez Klienta adres e-mail lub braku otrzymania informacji o niedostępności części produktów, w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Apteką.

10. Zgodnie z art. 68 ust. 3h Prawa Farmaceutycznego ewidencja zamówień, które dotyczą produktów leczniczych jest przechowywana co najmniej przez 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zrealizowano zamówienie, a Apteka zobowiązana jest do jej udostępnienia na każde żądanie organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, zgodnie z zakresem określonym w żądaniu.

§ 6 PŁATNOŚĆ

1. Za zamówienie Klient może dokonać zapłaty w następujący sposób:

a. Przelew (w tym z wykorzystaniem systemu szybkich przelewów internetowych paynow.pl - szczegółowe informacje o tym sposobie płatności znajdują się na stronie: paynow.pl),

b. gotówka lub udostępniany przez Aptekę system płatności bezgotówkowej przy odbiorze (wysyłka za pobraniem; odbiór osobisty w Aptece).

c. za pobraniem przy dostawie gotówki lub z wykorzystaniem udostępnianego przez Dostawcę systemu płatności bezgotówkowej,

d. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w Aptece po zaksięgowaniu.

2. Klient jest zobowiązany dokonać płatności niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 dni od otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy na odległość, chyba że zdecydował się na płatność przy odbiorze. Jeżeli w tym czasie środki nie zostaną zaksięgowane na koncie Apteki, zamówienie może zostać anulowane.

3. W przypadku wyboru formy płatności przed odbiorem, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji jedynie wtedy, gdy zostanie prawidłowo opłacone w wybrany przez Klienta sposób.

4. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia. Ceny towarów podane w Sklepie są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

5. Apteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nieudostępnianie części z opcji dla wybranych towarów, grup asortymentowych lub zamówień o określonym poziomie wartości.

6. Do każdego zrealizowanego zamówienia Apteka dostarczy dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. Jeśli Klient jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT, powinien poinformować o tym Aptekę w momencie złożenia zamówienia (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia) oraz przekazać Aptece dane wymagane do prawidłowego wystawienia faktury VAT. Apteka wystawia fakturę elektroniczną w momencie wysyłki zamówienia z magazynu, a następnie przesyła link do pobrania faktury VAT w formie PDF, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub przy zakładaniu Konta. Przed dokonaniem płatności Apteka może wystawić dokument będący podstawą dla dokonania wpłaty – faktura pro forma.

§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja zamówienia i wysyłka produktów następuje w terminie zamieszczonym na stronie internetowej Apteki, licząc od dnia: a. zaksięgowania wpłaty - za zamówienie opłacone poprzez przelew, b. złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze.

2. O przewidywanym terminie realizacji zamówienia Apteka informuje podczas składania zamówienia, w momencie wybierania przez Klienta opcji dostawy oraz drogą elektroniczną w wiadomości potwierdzającej złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Koszt dostawy dla różnego rodzaju opcji jest uwidoczniony w Warunkach Dostawy, z wyszczególnieniem najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanych Towarów oraz wskazaniem ograniczeń w dostawie. Ostateczny koszt dostawy dla opcji wybranej przez Klienta jest dodatkowo uwidoczniony przed potwierdzeniem złożenia zamówienia, a następnie w potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.

4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar niedostępny w chwili otrzymania zamówienia lub oznaczony „na zamówienie” Apteka powiadomi Klienta o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia.

5. Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:

a. elektroniczny formularz zamówienia zawiera braki nie pozwalające na prawidłową realizację zamówienia, a Apteka nie może skontaktować się z Klientem w celu uzupełnienia informacji bądź ich weryfikacji,

b. zamówiony towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia,

c. zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze,

d. takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności jeśli na postawie zamówienia dotyczącego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczeni żywieniowego, powzięto uzasadnione podejrzenie, że przedmiot zamówienia może być zastosowany w celu pozamedycznym.

6. Jeżeli Apteka odmawia realizacji zamówienia zgodnie z ust. 5 powyżej, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną. W tym przypadku Apteka zwróci Klientowi uiszczoną przez niego kwotę, w zakresie, w jakiej następuje odmowa realizacji zamówienia.

§ 8 DOSTAWA TOWARÓW

1. Klient w elektronicznym formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy.

2. Dostawa jest dokonywana przez przewoźnika, wybranego przez Klienta. Apteka realizuje dostawy za pośrednictwem: a. Firmy kurierskiej: DPD z siedzibą w Warszawie b. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat), c. Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

3. Apteka realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Klient obowiązany jest pokryć koszt dostawy wybranej przez siebie opcji dostawy, zgodnie z podanymi Klientowi Warunkami Dostawy.

5. Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany w formularzu zamówienia przez Klienta, przy uwzględnieniu ograniczeń dostawy produktów leczniczych.

6. Apteka dostarcza Towary zapakowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i integralności. Opakowanie przesyłki opatrzone jest etykietą przymocowaną w sposób trwały, zawierającą: odcisk pieczątki Apteki, numer zamówienia, dane dotyczące odbiorcy, określenie warunków transportu oraz numer telefonu do kontaktu.

7. Zamówiony przez Klienta Towar może być odebrany osobiście w Aptece Centrum Leków, przy ul. Dąbrowszczaków 26, w miejscowości Swarzędz wyłącznie po uprzednim zaznaczeniu takiej opcji na etapie zamówienia.

8. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Klienta (błędny adres, odmowa przyjęcia), Apteka zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Klienta kosztów ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.

9. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania towaru, Klient może odebrać towar z Apteki we własnym zakresie, w godzinach pracy Apteki (w dzień roboczy od 9:00-18:00) po uprzednim poinformowaniu Apteki o wybranym terminie. Ewentualna, ponowna dostawa towaru przez Aptekę lub dostawa na inny wskazany adres jest możliwa w drodze odrębnego porozumienia pomiędzy Apteką a Klientem.

§ 9 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Na Aptece ciąży ustawowy obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Przewidzianą przez prawo odpowiedzialność Apteki za jakość świadczenia regulują przepisy kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności za wadę fizyczną lub prawną, w szczególności art. 556 kodeksu cywilnego i następne.

2. Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Klientowi, towar objęty Umową może dodatkowo być przedmiotem gwarancji. Dokument gwarancyjny zawiera szczegółowe obowiązki wskazanego tam gwaranta oraz uprawnienia Klienta w przypadku, gdy towar nie ma właściwości określonych w składanych tam oświadczaniach. W przypadku reklamacji na podstawie gwarancji Klient powinien postępować zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Gwarancyjnej. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie innych przepisów prawa, w tym w szczególności uprawnień z tytułu wadliwości rzeczy sprzedanej (rękojmia).

3. W razie przesłania towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, powinien dokonać czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez potwierdzenie stanu przesyłki.

4. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić drogą pisemną lub przez wypełnienie a następnie wysłanie drogą elektroniczną zgłoszenia reklamacji. W formularzu należy wskazać swoje zastrzeżenia do towaru i żądania.

5. W przypadku reklamacji, w celu przyspieszenia rozpoznania zgłoszenia, Klient powinien dostarczyć towar na adres: Apteka Centrum Leków, przy ul. Dąbrowszczaków 26, 62-020 Swarzędz, razem z dokumentami potwierdzającymi zakup. Apteka nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6. Jeżeli Apteka uzna reklamację za nieuzasadnioną, wówczas towar zostanie dostarczony Klientowi wraz ze stosowną informacją.

7. Apteka ustosunkuje się do zgłoszonego przez Klienta żądania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania. W braku ustosunkowania się przez Aptekę we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.

8. Zgodnie z art. 68 ust. 3l i 3m Prawa Farmaceutycznego produkty lecznicze wydane z Apteki w ramach wysyłkowej sprzedaży podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku wady jakościowej produktu, jego niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego. Zgodnie z art. 96 ust. 7 Prawa Farmaceutycznego w przypadku wydania z Apteki w ramach odbioru osobistego postanowienie powyższe stosuje się również do środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

9. W przypadku towarów innych niż wskazane w ust. 8 powyżej, Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny (formularz do pobrania).

10. Odstąpienie od umowy może nastąpić w formie pisemnej, w tym z wykorzystaniem wzoru formularza (do pobrania) lub przez wypełnienie a następnie wysłanie drogą elektroniczną formularza odstąpienia od umowy.

11. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Aptekę, Apteka nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Aptekę.

12. Apteka dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

13. W razie odstąpienia od umowy Klient obowiązany jest niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym czternastu dni, zwrócić w całości zakupiony towar do Apteki (wraz z m. in. wszelkimi elementami opakowania), w stanie niewykraczającym poza sposób korzystania z niego, konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

14. Klient, w miarę możliwości, odesłać zwracany towar w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich.

15. Apteka może wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

16. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi również w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jednolity z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), a w szczególności do umowy: a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient w celu skorzystania ze Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w kontakcie z Apteką Klient może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Aptece udzielenie odpowiedzi.

2. Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest również niezbędne w celu wystawienia przez Konsumenta opinii Towarom znajdującym się w Sklepie.

3. Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania ze Sklepu i zrealizowania przez Aptekę zamówienia – bez podania danych osobowych przez Klienta nie jest możliwe skorzystanie ze Sklepu, złożenie zamówienia i jego zrealizowanie przez Aptekę.

4. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularzy dostępnych w ramach Sklepu lub poda w kontakcie z Apteką, są przetwarzane przez Administratora oraz podmioty upoważnione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, oraz z pozostałymi wymogami określonymi w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Administratorem danych osobowych Klienta przekazywanych w związku z korzystaniem ze Sklepu jest Apteka. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy w sposób określony Polityce Prywatności.

6. Apteka może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Apteka informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, podmioty kontaktujące się z Klientem w imieniu Apteki w celu poinformowania o stanie realizacji danego zamówienia lub usługi oraz podmioty, którym Apteka powierzyła zrealizowanie umowy zawartej z Klientem.

8. Klientowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

a. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia (art. 16 RODO), a także żądać ich usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Apteki (art. 17 RODO).

b. Klient ma prawo ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) i prawo przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO). Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Klient ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

c. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).

9. Apteka przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji zamówień towarów i usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu oraz w celu marketingowym, w przypadku wyrażenia zgody w tym zakresie. Cele marketingowe przetwarzania danych przez aptekę nie obejmują reklamy Apteki, które nie będzie prowadzona. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe; dane dotyczące aktywności w Sklepie; dane dotyczące zamówień w Sklepie; dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków; dane dotyczące usług marketingowych.

10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest świadczenie usług przed zawarciem umowy (przykładowo: przeglądanie stron WWW Sklepu, korzystanie z wyszukiwarki towarów), wykonanie umowy (przykładowo: doręczanie zamówionych towarów, rozpatrywania reklamacji Klientów), działalność marketingowa z wyłączeniem reklamy (przykładowo: badanie satysfakcji klienta).

11. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację umowy na rzecz Klienta przez Aptekę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Apteki na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.

12. Apteka stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest integralną częścią treści zawieranej przez Aptekę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.

2. Sklep nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej www.centrumlekow.com

3. Wszelkie spory, wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Apteką a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z alternatywnych metod rozwiązania sporu – zwrócić się do właściwego organu o mediację bądź skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. W szczególności Klient może skorzystać z pomocy Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, wystąpić o bezpłatną poradę prawną do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumentów bądź organizacji konsumenckich (dla przykładu takich jak: Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Aktualne zasady dostępu i tryb postępowania przed wskazanymi organami i organizacjami są możliwe do uzyskania po nawiązaniu kontaktu z wybranym podmiotem.

5. Dodatkowo Klient ma dostęp do platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na poziomie unijnym (platforma ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jest to interaktywna strona internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.